Ziekte en ontslag

Veel werknemers krijgen wel eens met een zieke werknemer te maken. Gelukkig vaak voor een kortere periode, maar wat als een werknemer langer ziek is en het er niet naar uitziet dat hij snel weer aan het werk zal kunnen?

Kan ik een zieke werknemer ontslaan?

In de wet is bepaald dat het in beginsel niet mogelijk is om een zieke werknemer te ontslaan. Er geldt voor de eerste twee jaar (104 weken) een wettelijk opzegverbod. Op het opzegverbod tijdens de eerste 104 weken gelden een paar uitzondering:

 1. Een werknemer is ziek geworden nadat de werkgever al (1) een ontslagaanvraag bij het UWV of (2) een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter heeft gedaan;
 2. Een werknemer voldoet niet aan zijn re-integratieverplichtingen;
 3. Indien er sprake is van de beëindiging van een (alle) activiteiten van een onderneming.

Wat zijn de plichten van de werkgever?

De werkgever heeft tijdens de ziekte van de werknemer een aantal verplichtingen:

 • De werkgever is verplicht om tijdens de ziekte van de werknemer minimaal 70% van het loon door te betalen. Dit percentage kan ook hoger zijn, dit is afhankelijk van wat er in de arbeidsovereenkomst of bij CAO is afgesproken. Vaak is in de CAO geregeld dat een werkgever het eerste jaar 100% moet doorbetalen.
 • De werkgever dient er alles aan te doen om te zorgen dat een werknemer kan re-integreren in zijn eigen functie en niet blijvend arbeidsongeschikt blijft. De werkgever is verantwoordelijk voor het re-integratie traject. Het re-integratietraject kan de volgende elementen bevatten:
 • Na 6 weken door de bedrijfsarts een probleemanalyse laten opstellen;
 • Na 8 weken een gezamenlijk plan van aanpak opstellen;
 • Na 42 weken een verzuimmelding doen bij het UWV;
 • Na 52 weken een eerstejaars evaluatiegesprek met de werknemer;
 • Na 91 weken een eindevaluatie
 • Na 93 weken een aanvraag WIA-uitkering bij het UWV
 • Na 102 weken ontslagaanvraag bij het UWV.

Wat indien een werkgever niet aan zijn re-integratieverplichting voldoet

Indien een werknemer niet aan zijn re-integratieverplichtingen jegens de werknemer voldoet, kan het UWV een loonsanctie opleggen. Een loonsanctie houdt in dat de werkgever verplicht kan worden om nog eens 52 weken het loon van de werknemer door te betalen.

Wat zijn de rechten en plichten werknemer?

Van een werknemer wordt verwacht dat hij actief meewerkt aan zijn herstel. Een werknemer mag zijn herstel niet in de weg zitten. De werknemer is verplicht om mee te werken aan het re-integratietraject. Dit betekent dat concreet dat hij naar de afspraken met de bedrijfsarts gaat en ook gehouden kan zijn om tijdelijk ander “passend” werk te verrichten.

Wat als een werknemer zijn re-integratie verplichtingen niet nakomt?

Als een werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie dan kan de werkgever tijdelijk het loon opschorten. Ook kan de werkgever een verzoek indienen de arbeidsovereenkomst te ontbinden vanwege verwijtbaar handelen van de werknemer. Het is wel belangrijk dat de werkgever de werknemer waarschuwt voor de gevolgen bij het niet meewerken aan re-integratie.