Afname DNA

Afname van het DNA?

U heeft een brief van het Openbaar ministerie gekregen met bericht dat u zich op een bepaalde tijd en datum moet melden bij het politiebureau voor de afname van celmateriaal. Op het politiebureau zal wangslijm worden afgenomen wat vervolgens wordt doorgestuurd naar een laboratorium. Het laboratorium zal vervolgens uw DNA-profiel vaststellen. Als het DNA-profiel is vastgesteld dan zal het profiel worden opgenomen in de database. Dit betekent een grote inbreuk op uw privacy. Op deze pagina leest u de belangrijkste informatie over de afname van het DNA.

Ik heb een brief ontvangen van het OM, moet ik mij melden?

Ja, in beginsel dient u zich te melden op het datum en tijdstip dat in de brief staat vermeld. Indien u zich niet meldt, zal er een aanhoudingsbevel worden afgegeven. Dit betekent dat u kunt worden aangehouden. U kunt wel contact opnemen met het politiebureau om te vragen of de afspraak kan worden verzet.

Wanneer wordt een bevel tot afname DNA gegeven?

Op grond van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden wordt het bevel gegeven door de Officier van Justitie, dat iemand die veroordeeld is voor een misdrijf waar voorlopige hechtenis kan voor worden toegepast, verplicht is om celmateriaal af te staan. Het celmateriaal wordt vervolgens gebruikt om een DNA-profiel vast te stellen.

Kan ik bezwaar indienen tegen de afname?

Nee, u kunt geen bezwaar maken tegen de afname zelf. U heeft wel het recht om binnen 14 dagen na afname een bezwaarschrift in te dienen bij de rechtbank. Zolang er nog geen beslissing op uw bezwaarschrift is, zal uw DNA-profiel niet worden opgenomen in de database. Mocht de rechtbank beslissen dat uw bezwaar gegrond is, dan zal uw celmateriaal moeten worden vernietigd.

Hoe dien ik een bezwaarschrift in?

U kan binnen 14 dagen na de afname van het DNA een bezwaarschrift indienen bij de rechtbank waar u bent veroordeeld. Een advocaat kan u hierbij helpen.

Hoe wordt mijn bezwaarschrift beoordeeld?

Het bezwaarschrift zal beoordeeld worden op inhoudelijke en formele gronden. De rechtbank zal eerst kijken of het bevel voor afname DNA aan de formele eisen voldoet. Zo mag de afname alleen worden gedaan door een arts of verpleegkundige en mag een bevel alleen door een Officier van Justitie worden gegeven. Daarnaast is het ook van belang dat het bevel aan de eisen uit de wet voldoet (art. 3 Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden):

  1. Het bevel, bedoeld in artikel 2, eerste lid, aanhef, is gedagtekend en ondertekend en bevat de plaats waar en de datum en het tijdstip waarop het bevel ten uitvoer zal worden gelegd.
  2. Het bevel omschrijft het misdrijf waarvoor de betrokken persoon is veroordeeld en vermeldt de strafbeschikking of het vonnis of arrest waarbij de veroordeling heeft plaatsgevonden.
  3. Het bevel bevat voor zover mogelijk de naam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats en woon- of verblijfplaats van de veroordeelde.
  4. Het bevel vermeldt het rechtsmiddel dat openstaat tegen het bepalen en verwerken van het DNA-profiel van de veroordeelde, en de termijn waarbinnen dat rechtsmiddel kan worden aangewend.
  5. Het bevel wordt aan de veroordeelde betekend door uitreiking overeenkomstig artikel 588, eerste lid, onder b, tweede en derde lid, van het Wetboek van Strafvordering.

De rechtbank is bij de inhoudelijke beoordeling van het bezwaarschrift gebonden aan wettelijke voorschriften. In de wet (art. 2 lid 1 onder a en b Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden) staan de volgende twee uitzonderingen:

  1. van deze persoon reeds een DNA-profiel is verwerkt op grond van artikel 151a, eerste lid, tweede volzin, of 195a, eerste lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering, dan wel op grond van artikel 23, eerste lid, onder a, van de Wet bescherming persoonsgegevens;
  2. redelijkerwijs aannemelijk is dat het bepalen en verwerken van zijn DNA-profiel gelet op de aard van het misdrijf of de bijzondere omstandigheden waaronder het misdrijf is gepleegd niet van betekenis zal kunnen zijn voor de voorkoming, opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten van de veroordeelde.

De rechtbank zal een bezwaarschrift dus gegrond verklaren indien aan een van de bovenstaande uitzonderingen is voldaan. In de meeste zaken zal het aankomen op het de tweede uitzonderingsgrond. Onze advocaten kunnen u adviseren over uw kansen bij het indienen van een bezwaarschrift.

Wat kost het indienen van een bezwaarschrift door een advocaat?

In sommige gevallen komt u in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand (Pro deo). U betaalt dat slecht een klein deel van de kosten zelf en in sommige gevallen zelfs helemaal niets. Ook is het mogelijk een vaste prijsafspraak te maken of op basis van een uurtarief te worden bijgestaan door een van onze advocaten. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.