ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Mr. J.T. Willemsen en mr. J. Kluivers (h.o.d.n. WK Advocaten) stellen zich ten doel het beoefenen van de advocatuur.

2. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door mr. J.T. Willemsen of mr. J. Kluivers, ook als de werkzaamheden worden verricht door een bepaalde aan hen verbonden persoon. De werking van de artikel 7:404 en 7: 407 lid 2 BW is uitgesloten.

3. Alle opdrachten worden aanvaard onder beperking van de beroepsaansprakelijkheid tot het bedrag dat in een voorkomend geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor uitkering in aanmerking komt, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.

4. Werkzaamheden zullen in beginsel maandelijks in rekening worden gebracht op basis van nacalculatie tegen een vastgesteld uur tarief. Daarnaast worden kosten van derden doorbelast, zoals door de advocaat ingeschakelde deurwaarders en door gerechtelijke instanties in rekening gebrachte griffierechten. Er worden geen kantoorkosten berekend. De betalingstermijn van facturen is 14 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd. Aan incassomaatregelen verbonden werkelijk gemaakte kosten zullen ten laste van de opdrachtgever gebracht mogen worden. De advocaat is te allen tijde bevoegd om een voorschot te vragen ter zekerheid voor de betalingsverplichting van de opdrachtgever en is bevoegd de werkzaamheden op te schorten indien tijdige betaling uitblijft van het voorschot waarom is verzocht. De advocaat heeft het recht het door de advocaat en cliƫnt gehanteerde honorarium tussentijds te wijzigen.

5. Indien rechtsbijstand wordt verleend op basis van een toevoeging is de door de Raad voor Rechtsbijstand opgelegde eigen bijdrage verschuldigd, te vermeerderen met eventuele verschuldigde griffierechten en deurwaarderskosten, alsmede kosten voor (eventueel) deskundigen, alsmede uittreksels uit registers e.d. Zodra de toevoeging is verleend zal uw behandelend advocaat vragen om betaling van een voorschot, ter hoogte van de opgelegde eigen bijdrage en eventuele verschuldigde kosten. Indien de toevoeging achteraf wordt ingetrokken, dan is het overeengekomen honorarium verschuldigd.

6. Nadat de behandeling van een dossier door de advocaat is afgesloten, wordt het dossier gedurende vijf jaren gearchiveerd en vervolgens professioneel vernietigd.

7. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens de advocaat vervallen indien de bedoelde vordering niet binnen een jaar in rechte aanhangig is gemaakt, te rekenen vanaf de dag dat degene wiens aanspraak het betreft redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten en omstandigheden waarop de aanspraak is gebaseerd.

8. Deze algemene voorwaarden worden ook bedongen ten behoeve van een ieder die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk kan zijn. Dit geldt ook voor vroegere vennoten of medewerkers van de advocaat en hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van de advocaat hebben verlaten.

9. Indien de advocaat bij de uitvoering van een opdracht derden inschakelt, dan zijn zij gemachtigd om door die derden gehanteerde voorwaarden en aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens zijn opdrachtgever te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van de advocaat voor tekortkomingen van de door hen ingeschakelde derden is uitgesloten.

10. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en de advocaat is Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen tussen opdrachtgever en de advocaat is de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem uitsluitend bevoegd kennis te nemen, voor zo ver die geschillen voortvloeien uit de uitvoering van de opdracht.

11. Deze Algemene Voorwaarden worden op eerste verzoek aan derden toegezonden.