PRIVACY STATEMENT

Wij hechten veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom informeren wij u graag over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. In dit privacy statement kunt u terugvinden welke gegevens door ons worden verwerkt en voor welk doeleinden dit gebeurt. Ook informeren wij u graag over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens en hoe u hier gebruik van kunt maken.
Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en verwerken deze in overeenstemming met de voorwaarden die hieraan gesteld worden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens of privacygevoelige informatie die u aan ons verstrekt op zowel digitale als niet-digitale wijze en die bestemd zijn om opgenomen te worden in uw persoonlijke dossier.
Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens is WK Advocaten verwerkingsverantwoordelijk in de zin van de AVG. Dat houdt in dat WK Advocaten zelf kiest welke persoonsgegevens er worden verwerkt en het doel voor deze verwerking en de manier waarop de gegevens worden verwerkt, vaststelt. WK Advocaten is verantwoordelijk voor een behoorlijke en zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens.

Welke gegevens worden er verwerkt?

De volgende persoonsgegevens worden bij het aangaan van deze opdracht in ieder geval verwerkt:
- Achternaam en voorna(a)m(en);
- Adres, postcode en woonplaats
- Het telefoonnummer;
- E-mail;
- Geboortedatum en geboorteplaats;
- Nationaliteit;
- Burgerlijke staat;
- BSN-nummer
- Bron van inkomsten (werk/uitkering).

Bovenstaande gegevens hebben zowel betrekking op u als uw eventuele partner.
In de behandeling van uw zaak worden alleen de persoonsgegevens verwerkt die relevant hiervoor zijn. Afhankelijk van de inhoud van uw zaak kunnen meer of minder gegevens nodig zijn om u goed bij te kunnen staan. Sommige gegevens zijn gevoeliger dan andere gegevens. Denk hierbij aan gegevens die betrekking hebben op uw gezondheid, zoals een medisch dossier. Uiteraard wordt hier op passende en zorgvuldige wijze mee omgegaan en worden er passende elektronische en fysieke beveiligingsmethoden toegepast om inbreuk te voorkomen.

Grondslag en verwerkingsdoeleinden

Uw gegevens worden alleen verwerkt voor de uitvoering van deze opdracht en verder met uw specifieke, gerichte en geïnformeerde toestemming die u voorafgaand aan de verwerking geeft. Als WK Advocaten persoonsgegevens opvraagt bij u of een derde partij, wordt u vooraf geïnformeerd over het doel en wordt uw toestemming gevraagd hiervoor.
Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden tenzij u hier gerichte, geïnformeerde en specifieke toestemming voor verleend of hier zelf opdracht toe geeft. In het kader van een procedure, de behandeling van uw zaak en de goede uitvoering van deze opdracht kunnen uw gegevens wel worden verstrekt aan de daarbij betrokken partijen. U wordt daarover vooraf geïnformeerd.

Bewaartermijn

WK Advocaten is verplicht te voldoen aan de wettelijke bewaar- en verjaringstermijnen zoals de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR), het Burgerlijk Wetboek en de Verordening op de advocatuur (Voda). De dossiers en gegevensdragers worden daarom conform de wettelijke termijn bewaard:
Verjaringstermijn rechtsvordering opvragen van stukken
5 jaar na einde bemoeienis met de zaak
Bewaartermijn van administratieve gegevens
7 jaar
Bewaartermijn op grond van de AWR
7 jaar

Privacy en rechten

Op de verwerking van uw persoonsgegevens door ons is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Op grond van de AVG heeft u de volgende rechten:
- recht op uitleg van ons over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen;
- inzage krijgen in de persoonsgegevens die betrekking hebben op u die we hebben;
- het laten corrigeren van fouten of het doen van aanvullingen;
- het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
- het intrekken van uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens door ons.

Recht van bezwaar

In het bijzonder wijzen wij u daarnaast op uw recht van bezwaar tegen een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens.
Indien u gebruik wil maken van bovenstaande rechten, neem dan contact met ons op. Geef daarbij altijd aan wie u bent. Zo wordt voorkomen dat de persoonsgegevens van de verkeerde persoon worden aangepast of verwijderd.
Indien u een klacht heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, verzoeken wij u vriendelijk eerst contact met ons hierover op te nemen. Dat kan via de contactgegevens van uw advocaat, of via onderstaande contactgegevens:


WK Advocaten
Kenaupark 24
2011 MT Haarlem
tel. 023- 71000222
info@wkadvocaten.nl


Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl leest u hoe u een klacht kunt indienen.
U kunt ook gebruik maken van onze eigen klachtregeling.