VOG Afgewezen?

Steeds vaker wordt van een werknemer verwacht dat hij een verklaring omtrent gedrag (VOG) kan overleggen. Een strafrechtelijke veroordeling uit het verleden kan leiden tot de afwijzing van de verklaring omtrent gedrag, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Lees hier meer over de VOG aanvraag.

Wanneer heb ik een VOG nodig?

Vaak is een VOG nodig voor een nieuwe baan of stage. Een werkgever mag en kan vragen om een verklaring omtrent gedrag. In sommige branches is een verklaring omtrent gedrag zelfs verplicht. Dit is bijvoorbeeld het geval in de kinderopvang branche. Ook kan het zo zijn dat een verklaring omtrent nodig is voor een bepaalde vergunning, zoals bij een taxichauffeurs.

Wie beoordeelt mijn VOG-aanvraag en welke gegevens worden bij de beoordeling betrokken?

De VOG-aanvraag wordt beoordeeld door het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Het Gedrag (COVOG). Het COVOG kijkt namens de Minister van Veiligheid en Justitie of iemand in aanmerking komt voor een VOG. Bij de beoordeling van de VOG worden de volgende gegevens betrokken:

 • De gegevens in het JDS (justitieel documentatiesysteem). Dit wordt in de volksmond ook wel het strafblad genoemd. Op het “strafblad” staan alle (on)herroepelijke veroordelingen, strafbeschikkingen, transacties, sepots en ook openstaande zaken.
 • ECRIS, dit staat voor European Criminal Record Information System;
 • Politiegegevens, in sommige gevallen mogen ook overige gegevens die bij de politie bekend zijn betrokken worden bij de beoordeling van de VOG.

Wordt een VOG bij een strafblad altijd afgewezen?

Het antwoord is nee. Veel mensen zijn bang om een VOG aan te vragen als ze ooit in het verleden met justitie in aanraking zijn geweest. Vaak is die angst onterecht, uit de cijfers van Justis blijkt dat een VOG in veel gevallen ‘gewoon’ wordt afgegeven. Niet elke strafrechtelijke veroordeling is relevant voor de het doel waarvoor de VOG wordt aangevraagd. Wij adviseren om, ondanks dat u in aanraking met justitie bent geweest, toch een VOG aan te vragen. Mocht u een inschatting willen van uw kansen op een VOG, dan kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Hoe wordt mijn VOG beoordeeld?

Bij een VOG-aanvraag wordt altijd eerst gekeken of de aanvrager een strafblad heeft. Heeft de aanvrager geen strafblad, dan wordt de VOG zonder meer afgegeven en is de VOG al binnen enkele dagen in huis. Indien de aanvrager wel een strafblad heeft (een aantekening op het JDS) dan zal worden beoordeeld of de aantekening op het strafblad een beletsel vormt voor het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. De beoordeling vindt plaats aan de hand van verschillende screeningsprofielen. De werkgever of het COVOG stelt vast welk screeningsprofiel van toepassing is. Een screeningsprofiel is opgebouwd uit verschillende risicogebieden. In totaal zijn er acht risicogebieden:

 1. Informatie;
 2. Geld;
 3. Goederen:
 4. Diensten
 5. Zakelijke transacties
 6. Proces
 7. Aansturen organisatie
 8. Personen.

Lees hier meer over de verschillende screeningsprofielen en risicogebieden.

Nadat dat het screeningsprofiel is vastgesteld beoordeelt het COVOG of aanvrager binnen de terugkijktermijn relevante gegevens op het JDS (strafblad) heeft staan die van belang zijn voor het screeningsprofiel. Zo zal bijvoorbeeld een veroordeling voor rijden onder invloed van belang zijn voor een VOG-aanvraag voor de functie taxichauffeur, maar zal dit feit waarschijnlijk niet relevant zijn voor een klantenservicemedewerker. Het COVOG zal beoordelen of het relevante feit, “gelet op het risico voor de samenleving, een belemmering vormen voor een behoorlijke uitoefening van de functie, taak of bezigheid waarvoor de VOG is aangevraagd”. Dit wordt ook wel het objectieve criterium genoemd.

Mocht aan het objectieve criterium zijn voldaan dan volgt er nog een toets aan het zogenaamde subjectieve criterium. Bij het subjectieve criterium gaat het COVOG kijken of er omstandigheden zijn die ertoe kunnen leiden dat een VOG toch moet worden afgewezen. Kortom, er moet worden beoordeeld of het belang van de aanvrager groter is dan dat van de maatschappij. Bij de beoordeling van dit criterium wordt bijvoorbeeld gekeken naar het tijdsverloop sinds het justitiële feit, hoe vaak iemand in aanraking is geweest met justitie en naar de aard en ernst van het delict.

Hoe lang wordt er teruggekeken bij een VOG-aanvraag?

In beginsel is de terugkijktermijn bij de beoordeling van een VOG 4 jaren. Hier zijn echter wel een aantal uitzonderingen op:

 • Voor jongeren onder de 23 jaar geldt een terugkijktermijn van twee jaar. Dit is echter niet het geval als er sprake is van een ernstig geweldsdelict waar een straf van meer dan 6 jaar op staat of wanneer er sprake is van een zedendelict;
 • Indien er sprake is van een zedendelict dan wordt de terugkijktermijn niet in duur beperkt;
 • Voor beroepen hogere integriteitseisen geldt een terugkijktermijn van 10 jaar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een advocaat, opsporingsambtenaar, politici en beëdigde tolken.

Wat betekent een voornemen tot afwijzing?

Een voornemen tot afwijzing betekent dat het COVOG op basis van de beschikbare informatie voornemens is de VOG af te wijzen. Als u een voornemen tot afwijzing ontvangt dan heeft u de mogelijk om een zienswijze in te dienen binnen twee weken. In de zienswijze kunt u uw kant van het verhaal toelichten. Het is belangrijk dat u goed kunt uitleggen waarom de fouten uit het verleden geen belemmering meer vormen voor het beoogde doel van de VOG-aanvraag. Om dit te onderbouwen kunt u feiten benoemen die uw verhaal ondersteunen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld dat u al lange tijd niet meer met justitie in aanraking bent geweest, dat u een stabiele relatie heeft of dat u een opleiding heeft afgerond. Het is van groot belang dat u kunt benoemen dat u nu in een totaal andere situatie verkeerd als ten tijde van de aanraking met justitie. Onze advocaten hebben veel ervaring met het opstellen van een zienswijze en kunnen u helpen met het opstellen van uw zienswijze.

Wat kan ik doen als mijn VOG-aanvraag wordt afgewezen?

Als ook na het indienen van een zienswijze de VOG wordt geweigerd, bestaat er nog de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen de beslissing. Wacht hier niet te lang mee! Bezwaar dient binnen 6 weken na het besluit tot afwijzing te worden ingediend. Het is verstandig om bij het indienen van bezwaar de hulp van een advocaat in te schakelen. Onze advocaten kunnen snel bezwaar maken tegen de beslissing, zodat er op korte termijn een hoorzitting kan worden gepland. Daarnaast beschikken onze advocaten over de juiste expertise en ervaring om uw bezwaar zo kansrijk mogelijk te maken.

Mocht het bezwaar ook worden afgewezen, dan bestaat de mogelijkheid om tegen de beslissing op bezwaar binnen 6 weken in beroep te gaan bij de Rechtbank. Ook in deze fase staan onze advocaten u graag bij.

Mag een sepot ook worden betrokken bij de beoordeling van een VOG?

Om deze vraag te beantwoorden is het belangrijk om onderscheid te maken tussen twee verschillende soorten sepots, namelijk de beleidssepots en de technisch sepots.

De beleidssepots mogen worden betrokken bij de beoordeling van de VOG-aanvraag. Dit zijn sepots waarbij voor een veroordeling vaak wel voldoende bewijs is, maar het Openbaar Ministerie ervoor kiest om toch niet te vervolgen. Het OM kiest er in deze zaken voor om niet te vervolgen omdat de vervolging niet in het algemeen belang is.

De technische sepots mogen niet betrokken worden bij de beoordeling van de VOG-aanvraag. Van een technisch sepot is sprake wanneer van vervolging wordt afgezien omdat de kans op een veroordeling heel klein is. Dit is bijvoorbeeld het geval als er onvoldoende bewijs is.

Kan ik zelf mijn justitiële documentatie (strafblad) inzien?

Dit is mogelijk. Iedereen heeft het recht op zijn eigen “strafblad” in te zien. Dit kan door een verzoek in te dienen bij de Justitiële Informatiedienst. U vindt hier meer informatie over het inzien van uw strafblad.