REGELING WERKTIJDVERKORTING WORDT NOW: 4 ESSENTIËLE VERSCHILLEN UITGELEGD

Regeling Werktijdverkorting wordt NOW: 4 essentiële verschillen uitgelegd

Op 31 maart 2020 is de definitieve regeling NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid bekendgemaakt. Deze regeling treedt in de plaats van de Regeling voor Werktijdverkorting, waarop door een groot aantal bedrijven en ondernemers een beroep is gedaan om een bijdrage te kunnen krijgen voor personeelskosten. Alle aanvragen die voor 18 maart 2020 door het UWV zijn ontvangen voor werktijdverkorting, zijn omgezet in een aanvraag voor deze nieuwe regeling. In dit stuk stippen we een aantal verschillen aan.

Omzetverlies in plaats van verlies arbeidscapaciteit

Een belangrijk verschil tussen beide regelingen is de voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op de regeling. Waar bij werktijdverkorting werd gekeken naar een afname in arbeidscapaciteit, wordt bij de NOW gekeken naar omzetverlies over een referentieperiode van 3 maanden. De onderneming kan zelf bepalen naar welke periode wordt gekeken om het omzetverlies te bepalen: de referentieperiode kan starten vanaf 1 maart, 1 april of 1 mei 2020. De omzetdaling over de referentieperiode wordt in beginsel vergeleken met de omzet van januari tot en met december 2019, gedeeld door 4.

Geen samenhang met WW, maar tegemoetkoming in de loonsom

De regeling voor werktijdverkorting ging gepaard met het verstrekken van een WW-uitkering door het UWV voor de weggevallen arbeidscapaciteit. Het uitgangspunt van de NOW is doorbetaling van de loonsom door de werkgever. Daarom is gekozen om geen koppeling te leggen met de WW-uitkering, maar om te kiezen voor een subsidieregeling: de werkgever wordt aan de hand van het omzetverlies gecompenseerd in de loonsom die moet worden betaald.

Uitgangspunt is loonsom januari 2020 + extra

Zowel de Wtv als de NOW gaan uit van het SV-loon als uitgangspunt. Voor de hoogte van het bedrag dat op grond van de NOW wordt verstrekt geldt als uitgangspunt de loonsom zoals die in januari 2020 was (de opgetelde SV-lonen van de medewerkers van één entiteit met hetzelfde loonheffingsnummer). De NOW doet daar nog een schep bovenop: bovenop die loonsom mag 30% worden geteld voor die onderdelen die niet in het SV-loon zijn begrepen, zoals de opbouw van vakantietoeslag en pensioenpremies of de vergoeding voor vakantiedagen (bij een all-in-loon).

Voorschot mogelijk

Waar de Wtv niet voorziet in een voorschot (het gaat daar immers om de samenhang met een WW-uitkering) kan op grond van de NOW wel een voorschot worden uitgekeerd. Er kan aanspraak worden gemaakt op 80% van het totaal te ontvangen bedrag. Zodra het loket van het UWV open gaat kan ook om een voorschot worden verzocht. Op dit moment wordt verwacht dat dat op 14 april 2020 zal zijn. Er moet rekening worden gehouden met een behandelingstijd van 13 weken.

Slot

Met de NOW is een ruimhartige regeling opgetuigd die voor veel ondernemingen een passende tegemoetkoming oplevert. Voor sommige bedrijven kan de regeling nog wel vragen oproepen. In deze lastige periode willen wij graag iedereen die met vragen zit zo goed mogelijk helpen. Het eerste gesprek is daarom altijd gratis en voor passend advies rekenen wij in deze periode scherpe tarieven. Neem dus gerust contact op met een van onze arbeidsrechtadvocaten:

Jos Willemsen: +31(0)6 252 481 30

Anthony Leigh: +31(0)6 400 604 71