Stage of arbeidsovereenkomst?

Er speelt regelmatig een discussie of een stageovereenkomst niet eigenlijk gekwalificeerd moet worden als een arbeidsovereenkomst. In een recente zaak gaat het over een student van het Albeda college die een BBL-opleiding tot Verzorgende IG volgt. De student gaat vanaf 1 februari 2020 24 uur per week werkzaamheden verrichten voor zorginstelling op basis van een praktijkovereenkomst. De student geeft aan nagenoeg dezelfde werkzaamheden te verrichten als collega’s in loondienst en eist dat de praktijkovereenkomst wordt gekwalificeerd als arbeidsovereenkomst en vordert loon. Hoe beslist de rechter?

Voor de beoordeling of er sprake is van een arbeidsovereenkomst zoekt de kantonrechter aansluiting bij vaste rechtspraak. (Hesseling/Ombudsman en Logidex) Van een arbeidsovereenkomst is in ieder geval geen sprake als de werkzaamheden van de stagiair, naar de bedoeling van partijen, primair gericht zijn op het uitbreiden van de kennis en ervaring van de stagiair, mede met het oog op voltooiing van de opleiding. Er kan echter wel sprake zijn van een arbeidsovereenkomst indien het doel van de werkzaamheden veranderd en wordt gericht op verwezenlijking van het doel van de onderneming.

In deze specifieke zaak overweegt de kantonrechter dat partijen de overeenkomst hebben gesloten met als doel dat de werkzaamheden een leerfunctie hebben en zijn gericht op het opdoen van kennis en ervaring. Dit volgt ook specifiek uit de praktijkovereenkomst die partijen hebben gesloten. Zo heeft de student bijvoorbeeld ook een stagebegeleider toebedeeld gekregen.

Ook het argument van de student dat de dezelfde werkzaamheden zijn verricht als andere collega’s in loondienst brengt de kantonrechter niet op een andere gedachte. De student werd tijdens het verrichten intensief begeleid. Dat de student na een verloop van tijd zelfstandiger te werk ging lag volgens de kantonrechter “in de lijn der verwachting dat de vaardigheden en daarmee de zelfstandigheid van een stagiair gedurende de stage toe kunnen nemen”. Voorts is van belang dat de student tijdens de werkzaamheden 18 certificaten heeft weten te behalen. Dit duidt er juist op dat de werkzaamheden waren gericht op het voltooien van de opleiding.

De kantonrechter komt tot de conclusie dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst en wijst de vorderingen af.

Bron: ECLI:NL:RBROT:2022:4934