Geen urenregistratie bij Uber: veroordeling tot uitbetaling 2.646 overuren

Werkneemster was van 1 december 2014 tot 1 februari 2017 in dienst bij Uber in de functie van Executive Assistent met een arbeidsomvang van 40 uren per week. In de arbeidsovereenkomst stond dat van werkneemster verwacht mocht worden dat ze, gelet op haar functie, overwerk verrichtte buiten werktijden, in het weekeinde en op feestdagen. Voor deze overwerkuren kreeg ze geen extra loon: volgens de arbeidsovereenkomst was het maandloon inclusief een eventuele overwerkvergoeding.

Op 30 november 2016 heeft werkneemster telefonisch ontslag genomen tegen 31 januari 2017. Op 15 maart 2017 heeft ze Uber verzocht om uitbetaling van de door haar gemaakte overuren ad €120.994 bruto. De kantonrechter heeft de vordering van werkneemster afgewezen.

Het hof

Het uitgangspunt is dat een werknemer zelf dient aan te tonen dat hij heeft overgewerkt indien hij aanspraak maakt op uitbetaling van overuren. Het hof overweegt dat artikel 4:3 lid 1 van de Arbeidstijdenwet de werkgever verplicht om een deugdelijke registratie van de arbeids- en rusttijden bij te houden. Omdat Uber de stelling van werkneemster, dat sprake was van 3.478 overwerkuren, onvoldoende heeft betwist, en gelet op het ontbreken van een urenregistratie, neemt het hof als uitgangspunt dat werkneemster 3.478 uren heeft overgewerkt.

Vervolgens overweegt het hof dat niet al deze uren in aanmerking komen voor vergoeding. Het hof is van mening dat het in overeenstemming is met de aard van de functie om acht uren per week over te werken. Tevens is 48 werkuren per week het maximum aantal uren dat is toegestaan op grond van de Arbeidstijdenwet. Deze uren hoeft Uber dus niet te vergoeden. De resterende 2.646 overwerkuren komen wel voor vergoeding in aanmerking.

Het hof veroordeelt Uber tot betaling van ruim 71 duizend euro bruto aan niet-uitbetaalde overuren, te vermeerderen met een verhoging van 15 procent. Ook moet Uber de opgebouwde maar niet opgenomen vakantiedagen over deze overuren uitbetalen.

Wat leert deze uitspraak ons?

Bij bepaalde functies hoort het erbij dat wel eens overgewerkt wordt. Deze uren komen – tot op zekere hoogte – niet per definitie voor vergoeding in aanmerking. Wel is een werkgever verplicht om altijd een goede arbeids- en rusttijdenregistratie bij te houden. Gelet op de rechtspraak zijn rechters snel geneigd werknemers te volgen in hun stelling dat sprake is van een bepaald aantal overuren, indien de werkgever het tegendeel niet kan bewijzen door middel van een urenregistratie. Een werkgever doet er dus verstandig aan om zorgvuldig de werktijden van werknemers te registeren.

Hof Amsterdam 28 maart 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:754