Wat is situatieve arbeidsongeschiktheid?

Wat is situatieve arbeidsongeschiktheid?

Van situatieve arbeidsongeschiktheid is sprake wanneer een werknemer zich ziekmeldt bij zijn werkgever, maar medisch (fysiek) gezien niet ziek is. Vaak gaat het om een situatie waarbij sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie en de werknemer door (dreigende) fysieke of mentale klachten niet in staat is om zijn werkzaamheden te verrichten. De ziekmelding houdt verband met de specifieke werkomstandigheden van de werknemer bij zijn werkgever. De klachten van de werknemer zouden waarschijnlijk niet bestaan bij andere werkomstandigheden en/of bij een andere werkgever.

Is er recht op loon bij situatieve arbeidsongeschiktheid?

Een werknemer heeft recht op doorbetaling van het loon tijdens “gewone” ziekte. (Minimaal 70%) Hoe zit dit dan met situatieve arbeidsongeschiktheid? Sinds 2020 is de hoofdregel dat een werkgever het loon altijd moet doorbetalen tenzij het niet verrichten van de werkzaamheden van de werknemer niet in redelijkheid voor het risico van de werkgever behoort te komen. De werkgever draagt de bewijslast en zal moeten aantonen dat de situatieve arbeidsongeschiktheid van de werknemer niet aan hem is toe te rekenen. De werkgever kan dit bijvoorbeeld doen door aan te tonen dat een werknemer geen medewerking heeft verleend aan alle instemmingen die hij heeft verricht.