Wat is een (anti) ronselbeding?

Een ronselbeding is een bepaling die het een werknemer verbiedt om na het einde van zijn dienstverband (oude) collega’s te bewegen om voor een andere werkgever te gaan werken. Dit kan bijvoorbeeld zijn om de (oud) collega’s te vragen bij hemzelf of bij zijn nieuwe werkgever in dienst te treden.

Wanneer is een ronselbeding rechtsgeldig?

Een ronselbeding is een bijzondere vorm van een concurrentiebeding. Dezelfde minimumvoorwaarden als bij het ‘gewone’ concurrentiebeding zijn ook van toepassing:

Een ronselbeding moet minimaal aan de volgende eisen voldoen:

  1. Het concurrentiebeding dient schriftelijk te worden overeengekomen;
  2. De werknemer moet minimaal 18 jaar zijn op het moment dat het concurrentiebeding wordt aangegaan.

Het ronselbeding dient ook te vermelden voor welke tijdsduur het geldig is. Een ronselbeding kan bijvoorbeeld twee jaar lang van toepassing zijn. Een rechter kan de duur van het ronselbeding beperken.

(anti) Ronselbeding en een tijdelijk contract?

Ook voor het ronselbeding geldt dat het in beginsel alleen kan worden afgesproken bij contracten van onbepaalde tijd. Indien een werkgever toch een ronselbeding in een contract voor bepaalde tijd wil opnemen zal dit alleen mogelijk zijn als er zwaarwichtige bedrijfsbelangen zijn. De werkgever zal schriftelijk moeten motiveren waarom er van zwaarwichtige bedrijfsbelangen sprake is.