WK Advocaten
Kenaupark 24
2011 MT Haarlem
T. 023-7100022
M. 06-25248130 (mr. Willemsen)
M. 06-50248655 (mr. Kluivers)
F. 023-7993737
E. info@wkadvocaten.nl

Verduistering

Maximale straf (wettekst)
Art. 321 WvSr
"Hij die opzettelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort en dat hij anders dan door misdrijf onder zich heeft, wederrechtelijk zich toeëigent, wordt, als schuldig aan verduistering, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of een geldboete van de vijfde categorie."

Art. 322 WvSr
"Verduistering gepleegd door hem die het goed uit hoofde van zijn persoonlijke dienstbetrekking of van zijn beroep, of tegen geldelijke vergoeding onder zich heeft, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of een geldboete van de vijfde categorie."

Art. 323 WvSr
"Verduistering gepleegd door hem wie het goed uit noodzaak in bewaring is gegeven, of door voogden, curators, bewindvoerders, executeurs van de nalatenschap door de rechter benoemde vereffenaars van een nalatenschap of gemeenschap of beheerders van instellingen van weldadigheid of van stichtingen, ten opzichte van enig goed dat zij als zodanig onder zich hebben, wordt gestraft met een gevangenisstraf van vijf jaren of een geldboete van de vijfde categorie."

Welke straf legt de rechter meestal op (LOVS-richtlijnen)?

Voor dit delict bestaan geen LOVS-richtlijnen.

Voorbeelden uit de rechtspraak