WK Advocaten
Kenaupark 24
2011 MT Haarlem
T. 023-7100022
M. 06-25248130 (mr. Willemsen)
M. 06-50248655 (mr. Kluivers)
F. 023-7993737
E. info@wkadvocaten.nl

Omgang

De zorg voor kinderen is voor ouders misschien wel het belangrijkste op de wereld. Ook als ouders uit elkaar zijn gegaan willen ze doorgaans samen voor de kinderen blijven zorgen. WK Advocaten kan u in dergelijke gevallen bijstaan.

Wie heeft recht op omgang?
De ouder met het gezag heeft recht op omgang. Daarnaast heeft een ieder die “in nauwe betrekking tot het kind” staat recht op omgang. Er moet sprake zijn (geweest) van een wezenlijke rol in de opvoeding van het kind. Daarbij kan het dus ook gaan om niet-biologische ouders of grootouders.

Wanneer kan omgang worden geweigerd?
•    Als de omgang een bedreiging oplevert voor (de opvoeding van) het kind
•    Als de ouder ongeschikt is voor omgang
•    Als het kind van 12 jaar of ouder ernstige bezwaren tegen de omgang heeft
•    Als zwaarwegende belangen van een kind zich tegen omgang verzetten.

Weigeringsgronden worden niet snel aangenomen, en het recht op omgang is dan ook, met name op grond van het recht van ouder en kind op een gezinsleven, zeer belangrijk.

Vaststelling omgangsregeling
Indien er (nog) geen omgangsregeling vastligt, dan kan om vaststelling van een omgangsregeling bij de rechter. Een advocaat doet dit verzoek namens de ouder.

Handhaving bestaande omgangsregeling
Als een ouder zich niet houdt aan een bestaand omgangsregeling, kan een kort geding worden gestart om deze te handhaven.

Wijziging hoofdverblijfplaats kind
Indien het kind voor het grootste gedeelte van de tijd bij de ene ouder verblijft, en de andere ouder is het daar niet mee eens, dan kan worden verzocht om “wijziging van de hoofdverblijfplaats” van het kind. Dit moet in het belang van het kind zijn. Hierom kan worden verzocht door de advocaat bij de rechtbank.

Overige geschillen over gezag en omgang
Tussen ouders kan over verschillende dingen onenigheid bestaan met betrekking tot de opvoeding van kinderen. Wie heeft er het paspoort van het kind? Hoe wordt invulling gegeven aan de opvoeding, naar welke school gaat het kind? Het is mogelijk om dit soort zaken voor te leggen aan de kinderrechter.